Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen 
Boot-Bag.nl. Gevestigd aan de Broerelaan 1, 5615 ED ingeschreven als zodanig bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven, onder nummer; 17251062 BTWnr. NL198579378B01

Artikel 2: Aanbieding/Overeenkomsten/Ruilen
1. Alle Aanbiedingen van boot-bag.nl zijn vrijblijvend en boot-bag.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door boot-bag.nl.

Artikel 3
1.boot-bag.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
2.Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt boot-bag.nl dit mee binnen 6 werkdagen na ontvangst van uw bestelling.

Artikel 4 Ruilen
1. Bij Ruilen van aangekochte goederen zijn de verzendkosten voor uw rekening. Het nieuwe artikel wordt dan zonder extra kosten weer terug naar u gestuurd.
2.Wilt u Geld terug dan krijgt u het aankoopbedrag volledig terug gestort ( dus beide betalen verzendkosten) Retourneren kan binnen 7 dagen.

Artikel 5 : Levering
1.De door boot-bag.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.
2.U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
3.De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 

Artikel 6: Verzending 
1.Wij gaan pas over tot verzending van de door u bestelde artikelen na ontvangst van uw betaling.
2.Verzending geschiedt in de meeste gevallen binnen 24 uur na ontvangst van uw bestelling
3.De in het vorige lid genoemde termijnen zijn nimmer fatale termijnen.
4.Hoewel wij ons uiterste best doen de genoemde levertijd te respecteren kan boot-bag.nl niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de aflevering.
5.Onze pakketten worden bezorgd door  PostNL. Derhalve zijn de bezorgvoorwaarden van PostNL van toepassing. Boot-bag.nl behoudt zich het recht voor om bezorging via andere aanbieders te laten verlopen.


Artikel 7: Betalingen
1. Alle prijzen op onze site zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
2. Voor transport binnen & buiten Nederland en Belgie brengen wij kosten in rekening.
3. Na een door u geplaatste bestelling ontvangt u direct een e-mail. Dit is de factuur.

Artikel 8: Betaling is mogelijk door;
1.Vooraf te betalen middels I -DEAL internet bankieren bij de bank van uw keuze.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en Garantie
1. Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. U bent gehouden het geleverde artikel op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen een zo kort mogelijke termijn te onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer gelden.
2. Mocht het product of onze diensten niet aan bovengenoemde voldoen, dan dient u binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling een e-mail te sturen naar info@jumedesign.nl wij zullen dan binnen 3 werkdagen contact met u opnemen.

Artikel 10: Geheimhouding
Klantgegevens worden uitsluitend intern gebruikt ten behoeve van de afhandeling van een bestelling. Klantgegevens worden nooit gebruikt voor reclamedoeleinden.

Artikel 11: Website
1. Wij doen ons best om onze site up to date te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. 
2. Alle informatie diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen dus onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie.
3.Hoewel boot-bag.nl haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defect, gederfde inkomsten of andere beschadigde consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.
4. boot-bag.nl ziet af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wetgeving. In geen geval zal boot-bag.nl aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige directe, indirecte, incidentele, consequentere en speciale schades, of welke schades dan ook, voortkomend uit het gebruik van, of functioneren van deze website, of iedere vorm van informatie, diensten of producten aangeboden door deze website, ook al is boot-bag.nl op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van het ontstaan van een dergelijke schade.
5.Indien door boot-bag.nl geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van boot-bag.nl jegens u beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is geregeld.
6.Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolg schade dan wordt de aansprakelijkheid van taskopen.nl beperkt tot herstel of vervanging van de zaak , terugbetaling van de koopprijs zulks ter keuze van boot-bag.nll.
7.Onverminderd het bovenstaande is boot-bag.nl niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.
8.De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van boot-bag.nl of zijn ondergeschikten.

Artikel 12: Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, niet- voorzien, waarop boot-bag.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor boot-bag.nl niet in staat is de verplichting na te komen.
3. boot-bag.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat boot-bag.nl haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5.Voorzover boot-bag.nl ten tijde van intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is boot-bag.nl gerechtigd om het reeds na te komen gedeelte separaat te factureren U bent dan gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13: Geschillen
1.De rechter in de vestigingsplaats van boot-bag.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
2.Niettemin heeft boot-bag.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. partijen zullen eerst beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14: Toepasselijk recht
1.Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 15: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1.Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
2.Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
3Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

© 2014 - 2019 boot-bag | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel